Замовити дипломну роботу з соціології

Замовити зараз

Дипломна робота з соціології на замовлення

 

Вітаю Вас, дорогі студенти!

Серед інших наук соціологія займає особливе місце, оскільки вивчає досить складні, неоднозначні та часто непередбачувані явища. Багато процесів, що відбуваються у суспільстві, просто неможливо передбачити, а експерименти, завдяки яким їх вдається вивчити, ставить саме життя. Сьогодні ми докладно поговоримо про те, що є соціологією, які явища і процеси вона вивчає, коли вона з’явилася і як розвивалася, а також з’ясуємо, які функції вона виконує в сучасному світі.

Короткий зміст:

Що таке соціологія?

Що вивчає соціологія?

Відмінності соціології з інших наук

Історія появи та розвитку соціології

Види соціології

Функції соціології

Методи соціології

Висновок

Замовити дипломну роботу з соціології

Що таке соціологія?

Цей термін утворений від латинського слова societas (компанія, суспільство) та давньогрецького λόγος (наука). Отже, соціологія – це наука про суспільство. Вона вивчає особливості існування суспільства, які у ньому закономірності, відносини між групами людей, реакцію суспільства на певні події та інше.

Головна особливість соціології, що відрізняється від інших наук, у тому, що «загальне не однаково сумі частин». Тобто, маючи повну інформацію про те, як у певній ситуації поведеться кожна конкретна людина, не можна передбачити, як поводитиметься група людей.

Соціологія вивчає закони, відповідно до яких формується суспільство, досліджує його структуру, шукає принципи формування окремих соціальних груп та відносин між ними, намагається знаходити закономірності у масових явищах.

Засновником соціології вважається французький філософ ХІХ століття Огюст Конт. Основні роботи, присвячені цій науці, він написав у період з 1830 по 1842 рік. Як назву він вибрав термін «соціологія», запропонований французьким політиком Емманюелем Жозефом Сьєєсом (абатом С’єєсом) в 1780 році.

Цікаво, що спочатку Конт мав власне розуміння того, що таке соціологія і якою вона має бути. Він представляв її якоюсь загальною науковою дисципліною, що поєднує нові та накопичені знання з історії, філософії, політики та інших сфер. Але надалі вона сформувалася у самостійну та самодостатню науку.

Що вивчає соціологія?

Предмет вивчення соціології – соціальне життя суспільства. Ця наука досліджує взаємодію між верствами суспільства, соціальними групами, організаціями, спільнотами та іншими відокремленими частинами суспільства. Також у сферу її вивчення потрапляють норми поведінки та моралі, що існують у рамках певної частини соціуму. Зрозуміло, соціологія неспроможна існувати відокремлено, тому перетинається коїться з іншими гуманітарними науками.

Крім взаємодії між соціальними верствами та групами дана наука вивчає також взаємовідносини суспільства та окремо взятої особистості. Важливо розуміти, що соціологія перестав бути наукою, що вивчає людей чи взаємини між окремими людьми. А ось те, як людина взаємодіє з навколишнім соціумом, представляє для цієї науки інтерес.

Людина залежить від суспільства. А суспільство складається із великої кількості окремо взятих людей. Кожен їх окремо не є об’єктом вивчення для соціології. А ось сукупність зв’язків, відносин та взаємодій між ними – це соціальна реальність, і саме її вивчає ця наука. Кожен конкретний соціальний об’єкт має безліч унікальних зв’язків і відносин, організованих певним чином і утворюють якусь соціальну систему.

Соціологія як наука існує вже понад півтора століття. Весь цей час об’єктом її вивчення залишалося людське суспільство, а ось предмет безперервно змінювався. Спочатку це сприяло остаточному відділенню соціології від філософії та перетворенню її на самостійну науку. На даний момент основним предметом дослідження для неї є взаємодії соціальних груп між собою та взаємодія особистостей із соціальними групами.

Відмінності соціології з інших наук

Існує досить багато наукових дисциплін, які вивчають суспільство та взаємини всередині нього: економіка, політика, юриспруденція та інші. Але соціологія – це єдина наука, яка вивчає суспільство як єдину та неподільну систему. Інші науки концентруються на конкретних процесах і явищах, які становлять їм інтерес, у відриві від інших аспектів соціальної взаємодії.

З іншого боку, соціологія відрізняється з інших наук своїми методами вивчення. Вона розглядає суспільство і процеси, що відбуваються в ньому, через призму потреб, інтересів, цінностей та інших установок, керівних людьми. Такий підхід дозволяє не просто аналізувати певні явища, а й будувати моделі, що їх пояснюють, підвищують точність подальшого прогнозування і дають можливість цілеспрямовано керувати соціальними процесами.

Історія появи та розвитку соціології

Як було зазначено вище, засновником цієї науки є французький філософ Огюст Конт. В 1842 він опублікував роботу «Курс позитивної філософії», в якій обґрунтував необхідність існування соціології. Цю необхідність підтверджували події, що відбувалися на той час. Європа була охоплена війнами, соціальними конфліктами та революціями, які спалахували хаотично та практично завжди несподівано.

Становлення науки відбувалося у другій половині 19 ст. Теоретичні основи соціології заклали Герберт Спенсер, Еміль Дюркгейм, Макс Вебер та інші вчені того часу. У 20 столітті відбувався бурхливий розвиток нової науки. Помітний внесок у неї зробив Карл Маркс, а також вчені Пітирим Сорокін, Михайло Бакунін, Петро Лавров, Микола Михайловський та інші.

Багато соціологічних концепцій, запропоновані межі 18 і 19 століть, залишаються актуальними і сьогодні. І все ж таки сучасна соціологія сильно відрізняється від соціології того періоду. У ній з’явилися принципово нові напрями та погляди на соціальну реальність. Сучасний етап розвитку соціології почався межі 20 і 21 століть. Однією з основних його цілей є створення єдиної соціологічної теорії, яка інтегрувала б у собі всі знання, отримання більш ніж півторавікову історію цієї науки.

Види соціології

У сучасній соціології розглядається два варіанти внутрішньої класифікації цієї науки: за підходом до вивчення, а також за цілями та завданнями.

За підходом до вивчення вона ділиться на два види:

 • Теоретична. Ця галузь займається дослідженням основних понять, категорій та законів функціонування суспільства. Теоретично використовуються функціональний, історичний, системний, порівняльний та інші методи наукового вивчення.
 • Емпірична. Ця галузь досліджує задокументовані процеси та явища у суспільстві, намагаючись знайти у них статистичні та інші закономірності.

За поставленими цілямиі завданням соціологія також поділяється на два види:

 • Фундаментальна. Як фундаментальна наука, соціологія вивчає соціальні явища, аналізує зібрану інформацію, шукає закономірності та наукові пояснення процесів, що відбуваються.
 • Прикладна. Як прикладна наука, соціологія шукає способи прогнозування та управління соціальними явищами та процесами.

Функції соціології

Соціологія – це важлива наука, яка вирішує велику кількість завдань, спрямованих на дослідження соціальних явищ і процесів, прогнозування їх розвитку, управління ними, пошук рішень проблем, що виникають, та інше. Дослідники виділяють такі функції сучасної соціології:

 • Пізнавальна. Пізнання соціальних об’єктів, явищ та процесів з метою подальшого впливу на них.
 • Прогностична. Пошук наукових способів прогнозування розвитку соціальної ситуації та перебігу соціальних процесів.
 • Організаційно-технологічна. Розробка технологій та методик, спрямованих на регулювання соціальної структури суспільства, а також відносин та процесів усередині нього.
 • Інструментальна. Розробка нових та вдосконалення наявних методів вивчення, що застосовуються в соціології.
 • Управлінська. Застосування наявних знань керувати соціальними об’єктами всіх рівнях.
 • Ідеологічна. Використання досягнень соціології для пропаганди, популяризації одних ідей та критики інших.
 • Функція проектування та конструювання. Розробка моделі окремого соціального об’єкта чи процесу із заданим набором параметрів для оптимального вирішення конкретної задачі.

Соціологія надає широкі можливості маніпулювання суспільною свідомістю. Тому вона може бути як неупередженою наукою, спрямованою на покращення соціального клімату, так і сильним інструментом пропаганди та маніпуляції в руках несумлінних політиків та інших діячів.

Методи соціології

Ще засновник соціології Огюст Конт стверджував, що ця наука може спиратися виключно на наукові методи, що дають досить точну та достовірну інформацію. В основі сучасної соціології лежать такі методи як:

 1. Спостереження. Збір даних проводиться за допомогою фіксації подій, явищ і процесів, що відбуваються. Спостереження може бути прихованим чи явним, повсякденним чи науковим, включеним чи невключеним (залежить від цього, чи входить дослідник у досліджувану соціальну групу чи спостерігає ззовні).
 2. Експеримент. Даний метод передбачає створення певних обставин та спостереження за реакцією соціального об’єкта. Експеримент може бути польовим (що відбувається в природних умовах) або лабораторним (що відбувається в частково або повністю ізольованому середовищі).
 3. Контент-аналіз. Цей метод має на увазі збір великої кількості вже наявної інформації та її дослідження статистичними методами.
 4. Опитування. Людей із випадкової вибірки опитують, щоб з’ясувати їхню думку. При цьому вибірка має бути репрезентативною (тобто думка опитаних людей повинна досить точно відображати думку всіх представників досліджуваної соціальної групи).
 5. Експертне опитування. У рамках такого опитування опитуються люди, основний рід діяльності яких так чи інакше пов’язаний із темою соціологічного дослідження.
 6. Інтерв’ю. Це спілкування з одним респондентом, в рамках якого він докладно відповідає на запитання на задану тему.
 7. Соціометрія. Це опитування, яке проводиться серед усіх представників невеликої соціальної групи (наприклад, шкільного класу чи студентської групи).

Висновок

Щоб зрозуміти, що таке соціологія і чим вона відрізняється від інших наук, що вивчають соціальні явища, слід розглядати суспільство як єдину і неподільну систему, всі процеси всередині якої підпорядковуються певним законам. Якщо інші науки зосереджуються окремих аспектах, то соціологія вивчає всі види взаємодії між соціальними об’єктами. Вона вивчає, як і чому люди вступають у певні зв’язки та утворюють структури, поведінка яких не підкоряється звичній людській логіці, а в чомусь нагадує поведінку живих організмів.

Замовити дипломну роботу з соціології

Бажаєте купити дипломну роботу з соціології? Тоді вам необхідно оформити заявку на нашому сайті. Ми пишемо на замовлення випускні кваліфікаційні роботи, бакалаврські та магістерські роботи, курсові роботи, контрольні роботи, реферати та ін. Для оформлення замовлення заповніть форму нижче.

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання