Безкоштовно

Дізнайтеся вартість навчальної роботи онлайн

Інформація про роботуВаші дані
Зміст:

  1. Яка сутність основи праксеології?
  2. У чому виявляється праксеологія як практична дисципліна?
  3. Охарактеризуйте описові та нормативні твердження праксеології.
  4. Які основні поняття та категорії має праксеологія?

1. Яка сутність основи праксеології?

Терміном «Праксеологія« сьогодні називають науку про ефективну діяльність. Про прийоми ефективних дій замислювалися завжди, але до XIX ст. не було дисципліни, яка займалася б цією проблематикою систематично. Правила ефективних дій обговорювалися епізодично в етичних, методологічних, економічних творах, а також були представлені у вигляді афоризмів або прислів’їв. Вперше праксеологічну проблематику сталі розглядати економісти, але лише в контексті створення кінцевого продукту, або результату.

Загальною ідейною підставою праксеології є позиція, яку Котарбінський визначав терміном практичний реалізм. Узагальнено кажучи, практичний реалізм – це позиція, згідно якої слід враховувати реальність при виконанні яких завгодно дій. Практичного реаліста відрізняє тверезий погляд на оточуючу дійсність, облік того, що існує актуально, прийняття умов і меж можливих дій, правильне визначення ієрархії пріоритетів при формулюванні правил дій в процесі їх планування.

Під тверезістю погляду Котарбінський розуміє розгляд реальності без упереджень, а сам розгляд може розумітися як спостереження, з’ясування і оцінювання. Тверезість не обов’язково полягає у використанні виключно приземлених мотивів. Практичний реаліст може керуватися і високими мотивами, але тільки б він не приймав своїх мріянь за існуючу дійсність. Рекомендація брати до уваги те, що актуально існує, наказує змінювати існуючу в даний момент дійсність з огляду насущних потреб, але не будь-яких. У зв’язку з цим практичний реалізм рішуче опирається проектам створення досконалих творінь, які не зважають на актуальні свідоцтва.

2. У чому виявляється праксеологія як практична дисципліна?

Звикло праксеологію відносять до розряду не теоретичних, а практичних дисциплін. Методологією цих дисциплін Котарбінський займався ще до війни, тобто до остаточного формування проекту праксеології. В “Елементах” він розрізняв дослідницькі дисципліни, метою яких є отримання нового знання, і практичні дисципліни, задачі яких полягають в проектуванні. Проектування полягає в обдумуванні дій, отриманих продуктів і результатів з огляду умов, необхідних для їх виконання і отримання. Прикладами практичних дисциплін служать всі інженерні спеціальності. Практичним (і, звичайно, теоретичним) дисциплінам Котарбінський протиставив т.зв. критичні дисципліни, наприклад, естетику, яка займається пошуком правильних емоційних оцінок, а також т.зв. нормативні дисципліни, наприклад, нормативну етику, яка вивчає часткові оцінки, зокрема, з огляду їх цінності. Проблематика критичних і нормативних дисциплін в даному контексті не істотна і обговорюється лише з урахуванням критерію, який дозволяє їх відрізнити від дисциплін практичних. Котарбінський розрізняє властиві норми і нормативні приписи. Властиві норми, наприклад, не “вбивай” взагалі не є ні істинними, ні хибними і тому не підлягають обґрунтуванню. Інакшою є справа з нормативними реченнями. Їм завжди властивий інформативний характер і вони підлягають обґрунтуванню, у тому числі і за допомогою наукових знань. У свою чергу, нормативні речення діляться на предметні і емоційні. Критерій останньої дистинкції Котарбінський не подає, обмежуючись відповідними прикладами. Нормативне предметне речення демонструється таким формулюванням: “щоб стало так-то і так, необхідна (достатня) така і така дія”, тоді як формулювання “така і така дія була б огидною” відноситься до одного з видів нормативно-емоційних речень. З розгляду наведених прикладів можна зробити висновок, що підставою для висловлення предметно-нормативних речень є події, поєднані причинно-наслідковим зв’язком, тоді як підставою для висловлення нормативно-емоційних речень служать акти оцінювання. На жаль, про ці останні Котарбінський розгорнуто не пише, що утрудняє реконструкцію його етичних поглядів.

3. Охарактеризуйте описові та нормативні твердження праксеології.

В праксеології формулюються описові твердження і нормативні. Перші пояснюють значення основних праксеологічних понять і демонструють їх взаємозв’язок, а також вводять похідні поняття. До описових тверджень належать, серед інших, дефініції, типології і основні речення.

До нормативних тверджень праксеології відносяться різного виду вказівки щодо умов і видів (способів) ефективної діяльності. Згідно раніше зробленим зауваженням ці твердження суть нормативні речення предметного характеру. Вони є специфічними твердженнями праксеології і тому вельми важливо з’ясувати їх структуру і способи їх обґрунтування.

Загальна схема нормативного речення або ж правила практики така: в обставинах А потрібно (добре б, або достатньо) виконати В, щоб викликати С. Кожне практичне правило формулює достатню або необхідну умову, або обидві разом для виявлення певного наслідку. Окремий коментар необхідний для пояснення вислову “добре б”, який передає умову необхідності або достатності. Це “добре б” не містить ніяких конотацій морального характеру. Праксеологія є дисципліною абсолютно незалежною від етики, оскільки оцінює ефективність дій, а не їх моральний аспект. Це, звичайно, не значить, що дії, які розглядаються з погляду праксеології не підлягають оцінкам з погляду етики. Котарбінський підкреслював лише одне: слід відрізняти праксеологічний аспект дій від етичного і не змішувати їх.

4. Які основні поняття та категорії має праксеологія?

Речення праксеології (тут і далі маються на увазі тільки нормативні твердження) можуть належати не тільки праксеології, але й іншим, більш конкретним дисциплінам, наприклад, медицині або техніці. Це породжує проблему подальшого відмежування праксеології як самої загальної дисципліни від інших, більш спеціальних практичних мистецтв. Кожне практичне правило можна розглядати з огляду його теоретичного обґрунтування, технічного базису і виду діяльності. Теоретичне обґрунтування практичного правила – це завжди причинна залежність С від В. Якщо нам відомо, що вживання аспірину викликає пониження температури, то тоді ми знаємо теоретичну основу правила: якщо хочеш під час хвороби понизити температуру, то споживи аспірин. Звернемо увагу, що зв’язок теоретичного знання з практичними навиками полягає саме в тому, що теорії надають теоретичної бази для цих навиків. Буває і так, що при обґрунтуванні тверджень праксеології ми звертаємося до причинної залежності, пов’язаної з матеріалами, що не зустрічаються в природі, наприклад, ліками, або ж із знаряддями, продуманими з огляду їх функцій і структури. В цьому випадку матеріали і знаряддя складають технічний базис даного правила, яке може пов’язувати певні наслідки із змінами технічного базису. Обґрунтування речень праксеології з огляду теорії або технічного базису відбувається за допомогою конкретних практичних дисциплін, бо ці дисципліни поставляють знання, які служать передумовою винесення тверджень праксеології.

Третє поняття, з огляду якого можна розглядати твердження праксеології – це вид діяльності, оскільки Праксеологія цікавиться перш за все видами дій. Окремі практичні навики в тій мірі співвідносяться з видами дій, в якій це необхідне для визначення ефективності з огляду виду діяльності, а також з урахуванням теоретичного обґрунтування або технічного базису. Тим, що є спільним для праксеології і окремих навиків – це якраз види діяльності. Правила практики визначають способи досягнення запланованої мети. Щоб викликати С, про яке йшлося в загальній схемі праксеологічного твердження, потрібно вибрати відповідну дію В. Кожна реальна дія повинна розглядатися як якийсь комплекс дій. Праксеологію цікавлять обдумані дії, тобто інтенціональні, а не механічна сума діянь, що трактуються з біхевіористичної точки зору.

Праксеологія як і всяка наука має свої первинні поняття. Поняття праксеології можна визначити за допомогою елементарного вислову праксеології: при обставинах А потрібно (достатньо) зробити В, щоб викликати С. Ця схема містить поняття простої дії, діяльного агента і довільного імпульсу.

Всяка діяльність складається з простих дій і тому поняття простої дії в праксеології грає основоположну роль. Кожна проста дія навмисна, є якоюсь фізичною дією і, нарешті, вона викликає якусь більш пізню подію. Ці характерні риси простої дії у свою чергу можуть бути уточнені за допомогою поняття умілої дії (sprawstwa); прикметна ознака останнього поняття в тому полягає, що воно, тобто уміла дія завжди результативна. Тому уміла дія – це окремий випадок причинного зв’язку.

Наступними необхідними поняттями є поняття матеріалу, що служить для створення чогось, якогось продукту, тобто того, що виникне в результаті дій, знаряддя дії, мети і витвору (наслідку виконаної дії). Кожний твір є подією; події у свою чергу підрозділяються на пермутаційні і персевераційні. Перші – це зміни (кожна подія є зміною предмету), що приводять від якоїсь початкової стадії до іншої кінцевої стадії, а другі – це зміни, в яких початкова стадія співпадає з кінцевою стадією. Наприклад, відкриття дверей є пермутаційною подією, а ланцюг змін, що приводить від відкриття закритих дверей до їх повторного закриття – персевераційною подією. Пермутаційні події можна підрозділяти на конструктивні і деструктивні. Перші полягають на тому, що в результаті дій предмет наділяють якоюсь властивістю, яку він раніше не посідав, а з другими – навпаки, предмет позбавляється властивості, яку він спочатку посідав.