Зміст:

Допомога з написанням курсової роботи зі статистики

Мета та значення курсової роботи зі статистики

Допомога з написанням курсової роботи зі статистики

Відповідно до Державного загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти дипломований спеціаліст у галузі економіки повинен вільно орієнтуватися у методології обчислення найважливіших статистичних показників, що відображають стан та розвиток економічних та соціальних процесів та явищ у суспільстві, вміти практично застосовувати у процесі аналізу різні прийоми статистико-економічного методу дослідження .

Ці вимоги до рівня знань та реалізації їх у практичній професійній діяльності в рамках підготовки спеціаліста у ВНЗ тісно пов’язані з організацією його самостійної роботи, важливою частиною якої є виконання курсової роботи.

Курсова робота виконується студентами самостійно у позааудиторний час за індивідуальними завданнями.

Дані вимоги призначені для студентів і є методичним забезпеченням виконуваної ними курсової роботи зі статистики.

Щоб замовити написання курсової роботи зі статистики, у наших фахівців перейдіть нижче за посиланням.

Замовити зараз

Мета та значення курсової роботи зі статистики

Ціль курсової роботи – закріпити та поглибити знання студентів, набуті ними у процесі вивчення окремих розділів дисципліни “Статистика”. “Теорія статистики”, “Соціально-економічна статистика”, прищепити їм навички самостійного збору та обробки статистичних даних, що характеризують суспільні явища, а також навчити підбирати, аналізувати та узагальнювати матеріали літературних джерел.

Виконання курсової роботи дозволяє студенту виявити максимальну самостійність та ініціативу у виборі найширшого кола додаткової інформації з наміченої теми (крім конспектів лекцій та підручників), а також у вивченні тих розділів курсу, які під час проведення занять розглядалися лише обмеженою мірою.

Виконання курсової є однією з важливих форм розвитку навичок самостійної наукової роботи студента. У цьому полягає його значення.

У курсовій роботі студент повинен показати глибокі теоретичні знання з обраної теми, уміння творчо застосовувати при обробці інформації основні прийоми статистики (угруповання, середні та відносні величини, аналіз рядів динаміки, індекси, кореляційно-регресійний метод, табличний, графічний та ін.), а також вміння викласти свою точку зору з дискусійних питань, сформулювати висновки, намітити найраціональніші шляхи вирішення досліджуваного питання.

Щоб купити готовий курсовий проект зі статистики, у наших авторів заповніть заявку на нашому сайті.

    Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
    УкраїнаРосіяЄвропаАмерикаАзія