Зміст:

Допомога з написанням курсової роботи з соціології

Роль та особливості написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методика соціологічного дослідження»

Вибір теми та характеристика курсової роботи з соціології

Практична частина курсової роботи з соціології

Складнощі написання випускної кваліфікаційної роботи з соціології

Як замовити готову курсову роботу або ВКР з соціології

Допомога з написанням курсової роботи з соціології

Замовити зараз

Наші фахівці допоможуть написати курсову роботу з дисципліни «Методологія та методика соціологічного дослідження» для студентів 3 курсів, які навчаються за спеціальністю «Соціологія».

Курсова робота є невід’ємною частиною підготовки спеціалістів. Вона завершує вивчення студентами того чи іншого навчального курсу та є способом контролю засвоєння ними знань, вироблення навичок проведення самостійного дослідження з обраної проблеми.

Курсова робота має індивідуальний, творчий характер. Вона має виконуватися відповідно до вимог чинних стандартів, що пред’являються до навчальних науково-дослідних робіт.

Курсова робота з соціології є дослідницьким видом навчальної роботи студента і виконується за затвердженою на засіданні кафедри темою, в рамках тієї чи іншої дисципліни навчального плану. За своїм змістом та формою вона має відповідати правилам написання традиційних наукових праць.

Наша мета – ознайомити студентів із правилами та процедурами виконання курсової роботи за підсумками вивчення курсу «Методологія та методика соціологічного дослідження».

При виконанні курсової роботи з соціології ми звертаємо увагу на такі пункти:

 • методика виконання курсової роботи;
 • оформлення курсової роботи;
 • подання та захист курсової роботи;
 • роль та особливість написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методика соціологічного дослідження»;
 • етапи написання курсової роботи.

Роль та особливості написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методика соціологічного дослідження»

Курсова робота з дисципліни «Методологія та методика соціологічного дослідження» відповідно до навчального плану підготовки студентів на відділенні «Соціологія» виконується у 5 семестрі.

У цій роботі повинні знайти відображення не тільки теоретичні знання, а й практичні вміння, які були придбані та освоєні студентами в ході вивчення дисципліни «Методологія та методика соціологічного дослідження».

Необхідно пам’ятати, що курсова робота, яку виконують на третьому курсі, є важливим етапом підготовки випускної кваліфікаційної роботи.

Логіка виконання студентами-соціологами випускної кваліфікаційної роботи включає наступні моменти.

 1. Підготовка випускної кваліфікаційної роботи повинна починатися з першого курсу, коли студент обирає соціальну проблему, що його цікавить, у рамках вивчення дисципліни «Загальна соціологія».
 2. За підсумками другого року навчання у рамках навчального курсу «Історія соціології» студентом виконується курсова робота, у якій може розглядатися обрана першому курсі проблема з погляду розвитку соціологічної думки.
 3. На третьому році навчання студентами виконується курсова робота за підсумками вивчення курсу «Методологія та методика соціологічного дослідження. Метою цієї курсової може бути розробка методологічних питань дослідження, обраної студентом першому курсі проблеми.
 4. На четвертому курсі студенти виконують курсову роботу, де розробляються методичні основи дослідження заявленої теми.

Завершується науково-дослідна робота студента на п’ятому курсі проведенням самостійного соціологічного дослідження з обраної теми та підготовкою та захистом випускної кваліфікаційної роботи, написаної на матеріалах проведеного дослідження.

Слід зауважити, що така логіка і такі етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи є ідеальним варіантом, який не завжди може втілитися на практиці через різні обставини.

Так, наприклад, студент може змінити тему своєї роботи до 3 курсу, може відбутися зміна керівника курсової роботи та заміна теми наступної випускної кваліфікаційної роботи.

Однак прагнути такого алгоритму бажано: обрана тема на першому році навчання поступово ускладнюється, протягом чотирьох років студент набуває достатнього обсягу теоретичних знань та практичних навичок, освоює значну частину літератури з обраної теми, і може логічно вибудувати свою роботу аж до п’ятого курсу.

Вибір теми та характеристика курсової роботи з соціології

Зупинимося на характеристиці курсової роботи за підсумками вивчення курсу «Методологія та методика соціологічного дослідження». Необхідно пам’ятати: вивчення цієї дисципліни завершується у п’ятому семестрі. Отже, курсова робота має бути виконана у грудні поточного року.

Тема курсової роботи обирається студентом під керівництвом викладача відповідно до планованої теми випускної кваліфікаційної роботи та з урахуванням структури дисципліни «Методологія та методика соціологічного дослідження».

Теми курсових робіт можуть бути різними. Однак у них мають враховуватися такі методологічні чи методичні аспекти:

1) аналіз обраної соціальної проблеми, зокрема і з погляду історії її дослідження у вітчизняній соціології;

2) визначення особливостей та меж об’єкта майбутнього соціологічного дослідження;

3) опис предмета соціологічного дослідження, тобто проведення структурної та факторної його операціоналізації;

4) визначення та опис якогось одного чи сукупності методів збору необхідної соціологічної інформації стосовно досліджуваної проблеми та залежно від обраної стратегії дослідження – кількісної, якісної чи поєднання обох.

При цьому студент має право у своїй роботі застосувати будь-які методи, за допомогою яких може отримати необхідні соціологічні дані.

Орієнтація використання кількісних методів як основних методів збору соціологічної інформації обов’язково передбачає опис вибіркової процедури і розрахунок вибірки.

Слід звернути увагу на одну обставину. У процесі вивчення курсу «Методологія та методика соціологічних досліджень» студенти розробляють програму соціологічного дослідження.

Практична частина курсової роботи з соціології

На практичних заняттях з курсу «Методологія та методика соціологічного дослідження» студенти набувають уміння та навички цієї роботи. Як правило, студентська група ділиться на кілька маленьких підгруп (по 3-4 особи), і кожна така підгрупа розробляє свою програму соціологічного дослідження на тему, запропоновану викладачем, який веде практичні заняття відповідно до методологічних, методичних та технічних вимог, що пред’являються до цього етапу проведення соціологічного дослідження

Розробляючи колективні програми соціологічного дослідження, студенти навчаються:

 • по-перше, визначати актуальність соціальної проблеми, формулювати, обґрунтовувати та описувати її з погляду теоретичної та практичної значущості;
 • по-друге, ставити за мету соціологічного дослідження та визначати його завдання;
 • по-третє, визначати та описувати об’єкт соціологічного дослідження;
 • по-четверте, проводити логічний аналіз основних понять та теоретично їх інтерпретувати;
 • по-п’яте, виконувати роботу з емпіричної інтерпретації понять; по-шосте, висувати гіпотези.

Практичні вміння та навички, які набувають студенти, розробляючи колективну програму соціологічного дослідження, повинні використовуватися ними при розробці програми власного соціологічного дослідження. А це, у свою чергу, означає їх відображення в роботі, що виконується на третьому році навчання.

Складнощі написання випускної кваліфікаційної роботи з соціології

Особливість курсової роботи, яку виконують студенти-соціологи на 3 курсі, безпосередньо пов’язана зі складностями написання випускної кваліфікаційної роботи, в основі якої лежить самостійне проведення соціологічного дослідження з висунутої соціальної проблеми.

Це означає: студент-випускник, визначаючи тему своєї випускної кваліфікаційної роботи, аналізує соціальну проблему, описує її на теоретичному та практичному рівнях. А потім поетапно виконує всі дії, пов’язані з розробкою програми соціологічного дослідження, як теоретичної (визначення проблеми, об’єкта та предмета дослідження, побудова сукупності показників, висування гіпотез), так і практичної її частини (характеристика методів отримання, обробки, аналізу, узагальнення отриманих даних та їх уявлення).

На першому році навчання складно вибрати таку тему дослідження, інтерес до якої виявлявся б у студента усі п’ять років. Але прагнути цього необхідно.

Написання ВКР, через складність та необхідність виконання великого обсягу як теоретичної, так і практичної дослідницької роботи, не може бути віднесене лише на останній рік навчання у вузі.

По суті виходить, що робота з написання випускної кваліфікаційної роботи повинна бути рівномірно розподілена на всі п’ять років навчання. Проте так не завжди. Часто зустрічається ситуація, коли студент із різних причин починає працювати над випускною кваліфікаційною роботою лише з третього курсу.

В цьому випадку тема курсової роботи на третьому курсі може відображати будь-який розділ курсу методології та методики соціологічного дослідження.

По-перше, курсова робота може бути присвячена методологічним питанням виконання випускного кваліфікаційного дослідження:

 • опис актуальності та розробленості соціальної проблеми;
 • визначення об’єкта та предмета дослідження;
 • розробка системи показників і сукупності факторів, що визначають те чи інше явище, що вивчається.

По-друге, курсова робота може бути присвячена методичним питанням виконання випускного кваліфікаційного дослідження:

 • опис методики отримання соціологічної інформації;
 • опис конкретних методів отримання;
 • обґрунтування необхідності застосування вибіркової процедури та опис її виду.

Як замовити готову курсову роботу або ВКР з соціології

Якщо у вас виникли складнощі з виконання курсової або дипломної роботи, то ви можете звернутися за допомогою до наших спеціалістів, які допоможуть швидко написати вашу практичну роботу та вчасно внести корективи, якщо потрібно.

Щоб дізнатися ціну на вашу курсову роботу або ВКР, вам необхідно заповнити заявку на нашому сайті і чекати коли автора визначаться з вартістю вашої роботи. Оформити заявку ви можете зараз.

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія