Допомога студентам з написанням рефератів, курсових робіт, контрольних на тему: “Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні”

Замовити зараз

Приклад уроку

Право.  9 клас  Урок  14

Тема. Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні

Мета: сформувати уявлення про демократію, самоврядування та форми участі громадян у житті держави, про діяльність дитячих і громадських організацій в Україні; познайомити з формами участі громадян у житті демократичної держави, дитячих і громадських організаціях, навчити цінувати важливість участі громадян у розв’язанні загальнодержавних питань та питань місцевого значення; досліджувати демократичні процеси у житті навчального закладу, функціонування органів учнівського самоврядування, моделювати демократичні процедури прийняття колективних рішень; формувати свідому позицію учнів щодо громадської активності особи.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: урок з використанням інтерактивних технологій.

Обладнання: презентація, дидактичні матеріали, онлайн тест.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація навчальної діяльності учнів

Бесіда з елементами опитування

Демократія та ії види  (від грецького demokratia: demos — народ і kratos — влада, правління) — форма організації влади, за якої рішення приймаються більшістю чи від імені і в інтересах більшості.

Учитель. У демократичній державі громадяни беруть участь в її управлінні двома способами:

 • а) шляхом безпосередньої участі у роботі представницьких та державних органів (парламент, державні структури) або безпосередньо висловлюючи свої думки щодо важливих державних питань під час всенародного опитування — референдуму. Це — безпосередня демократія’,
 • б) через своїх представників в органах державної влади, шляхом їх обрання. Це — представницька демократія.

Запитання

 1. Що таке демократія?
 2. Що таке демократична держава?

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Органи державної влади

Органи державної влади колегіальні та одноособові органи, наділені юридично визначеними державно-владними повноваженнями і необхідними матеріальними, фінансовими й іншими засобами для здійснення функцій і завдань держави.

Демократичні процеси в демократичній державі здійснюються не тільки на загальнодержавному, а й на місцевому рівні.

Група 1. Законодавча діяльність — прерогатива представницьких органів державної влади, які обираються на основі загального, прямого, рівного виборчого права.

Завдання. Самостійно

Опрацюйте статті 75 та 76 Конституції України та визначте:

 1. Як формується склад Верховної Ради?
 2. Хто може бути народним депутатом? Чим визначаються їхні повноваження?

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років.

Група 2. Виконавчі органи — це органи, які реалізують державну владу у формі організації виконання законів. Вищим виконавчим органом у державі є уряд, який формується шляхом призначення. Спосіб його призначення зумовлено формою правління, політичними та історичними особливостями країни. До виконавчих органів держави відносять також міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, які здійснюють керівництво у різних сферах державного життя, організовуючи реалізацію законів та інших нормативно-правових актів вищих органів державної влади.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Завдання. Самостійно

Опрацюйте статті 102 та 103 Конституції України та визначте:

 1. Який статус має Президент України?
 2. Які вимоги до кандидатури на посаду Президента України?
 3. Чому одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки поспіль?

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.

Група 3. Судова влада — одна з гілок державної влади, яка діє самостійно, незалежно від законодавчої та виконавчої влади, і реалізується шляхом здійснення правосуддя. Тож основною функцією судової влади є здійснення правосуддя.

Завдання.

Опрацюйте статті 1, 5 Закону України «Про судоустрій та статус судів» та визначте:

 1. Яким чином здійснюється судочинство та правосуддя в Україні?
 2. Які способи участі народу у здійсненні правосуддя передбачено законом?

Стаття 1. Судова влада

 1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом.
 2. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.
 3. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Стаття 5. Здійснення правосуддя

 1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
 2. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом.
 3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Група 4. Що таке самоврядування

Самоврядування — право громадян самостійно вирішувати свої справи, в межах певного колективу чи громади, спільно ухвалювати рішення та діяти з метою їх реалізації

Самоврядування може реалізовуватися для вирішення не тільки локальних питань, а й для розв’язання поточних проблем місцевого значення.

Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Сукупність усіх жителів міста, села, селища, об’єднаних за місцем проживання, називається територіальною громадою. Вони, з метою вирішення важливих питань місцевого значення, обирають органи місцевого самоврядування, такі як: районні, міські, селищні, обласні ради. Сукупність всіх жителів міста, села, селища, об’єднаних за місцем проживання називається територіальною громадою. У межах Конституції та законів України кожна територіальна громада має право вирішувати питання місцевого значення.

Для вирішення цих питань територіальні громади обирають органи місцевого самоврядування — ради (міські, сільські, селищні, районні, обласні). їх діяльність регулюється Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування».

Завдання.

Опрацюйте ст. 143 Конституції України та визначте:

 1. Які питання вирішують територіальні громади?
 2. Які проблеми у своєму місті або районі ви можете вирішити завдяки самоврядуванню?

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Самоврядування здійснюється також через органи самоорганізації населення, наприклад, через будинкові, вуличні чи квартальні комітети.

Основні завдання органів самоорганізації населення

— створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

— задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

— участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Група 5.

Чи існує у вашому навчальному закладі шкільне самоврядування?

Також самоврядування існує і в навчальних закладах. Воно реалізується через органи учнівського самоврядування, що складаються з виборних або уповноважених осіб, яким колектив доручає спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення між учнями, перевіряти їх виконання. Такий підхід дозволяє дітям організувати власне шкільне життя та сприяє оптимізації навчального процесу в навчальному закладі.

Основним завданням органів учнівського самоврядування є організація різноманітної діяльності учнів, включення кожного в конкретну справу відповідно до його знань і здібностей, розширення уявлень школярів про демократичні норми суспільства та залучення їх до управління навчальним закладом. Самоврядування в школі організовується у вигляді шкільного парламенту на чолі з президентом.

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

Шкільний парламент має право вирішувати питання, що стосуються діяльності учнів у межах школи, вносити пропозиції з поліпшення освітнього процесу, які потім буде розглянуто на загальній педагогічній раді. Крім шкільного парламенту, важливу роль у самоврядуванні відіграють класні збори учнів. Вони можуть розглядати найрізноманітніші аспекти життя свого колективу.

Найчастіше їх присвячують вирішенню таких питань:

 • участі класу в різноманітних заходах;
 • поліпшення успішності;
 • організації дозвілля;
 • допомоги однокласникам;
 • обговорення пропозицій щодо урізноманітнення навчального процесу.

Дискусія «Чи є в нашій школі учнівське самоврядування?»

 1. Підсумки уроку

Рефлексія

Словник

Органи державної влади — колегіальні та одноособові органи, наділені юридично визначеними державно-владними повноваженнями та необхідними матеріальними, фінансовими й іншими засобами для здійснення функцій і завдань держави.

Виконавчі органи — органи, які реалізують державну владу у формі організації виконання законів. Вищим виконавчим органом у державі є уряд, який формується шляхом призначення.

Самоврядування — право громадян самостійно вирішувати свої справи, у межах певного колективу чи громади, спільно приймати рішення та діяти з метою їх реалізації.

Судова влада — одна з гілок державної влади, яка діє самостійно, незалежно від законодавчої та виконавчої влади, і реалізується через здійснення правосуддя

 1. Що таке демократія?
 2. Які дві форми демократії вам відомі?
 3. На яких рівнях може здійснюватися демократія?
 4. Що є найважливішою соціальною запорукою життєздатності демократії?
 5. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника. § 14. Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні

 1. Підготуватись до тематичного оцінювання «Ти — людина, значить, маєш права».

Замовити курсову роботу з права або реферат чи дипломну роботу

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаЄвропаАмерикаАзія