Допомога студентам та школярам: курсові, контрольні роботи, самостійні роботи, індивідуальні завдання, практичні роботи з дисципліни алгоритмітізація та програмування

2.1 Основні оператори

Оператор присвоювання :=

Присвоює змінним значення константи, змінної або виразу, записаним справа від знаку присвоювання.

А:=2.5;

В:=А;

С:=А+В;

Оператор введення READ, READLN

READ – читати, READLN – читати з переведенням рядка.

Оператор введення забезпечує зчитування даних і присвоєння прочитаних значень відповідним змінним списку введення в порядку їх проходження. Список введення заключається в круглі дужки, змінні відокремлюються комами. Оператор READLN забезпечує більш зручну форму введення даних при відпрацювання задачі на комп’ютері, тому використовується частіше.

READLN ( змінна-1, змінна-2, …, змінна-n);

READLN (X,Y,Z);

Оператор введення даних працює в діалоговому режимі. При виконанні програми, дійшовши до оператору READLN, комп’ютер очікує введення вихідних даних безпосередньо з клавіатури. Значення, які вводяться з клавіатури через пробіл, по черзі присвоюються змінним списку введення.

READLN (А, В, С, Х);

4.2 -5.77 0 32.64

Оператор виведення WRITE, WRITELN

WRITE – писати, WRITELN – писати з переведенням рядка.

Оператор виведення забезпечує виведення значень виразів, які вказані в списку виведення. Список виведення заключається в круглі дужки, вирази відокремлюються комами. Оператор WRITELN забезпечує більш зручну форму виведення даних при відпрацювання задачі на комп’ютері – після виведення останнього значення забезпечує переведення до нового рядка, тому використовується частіше.

WRITELN (вираз-1, вираз-2, …, вираз-n);

WRITELN (S, P);

Існують стандартні форми виведення:

– дані цілого типу виводяться у формі цілого числа, під яке відводиться 13 позицій;

– дані дійсного типу виводяться в речовій (полулагорифмічній) формі та займають в рядку виведення 13 позицій;

– для даних логічного типу виводяться стандартні імена TRUE і FALSE, під які відведено 6 позицій;

– для даних символьного типу в рядку виведення відводиться число позицій, яке дорівнює числу символів.

Якщо значення займає менше позицій, чим передбачено для даних цього типу, то при виведенні перед значення додаються пробіли, число яких дорівнює числу зайвих позицій.

Програміст має змогу самостійно управляти формою виведення значень виразів. Для цього призначені:

– ширина полю виведення, яка вказується через двокрапку після виразу в операторі виведення;

– точність представлення дійсного числа, яка вказується через двокрапку після ширини полю.

WRITELN (А:16, В:10:4);

Для програміста найбільш зручний спосіб виведення значень – виведення значень з використанням коментарів. Коментарі в списку виведення заключаються в апострофи і представляють собою текстові константи. Коментарі можна записувати кожною мовою, в тому числі російською або українською.

WRITELN (‘скорость движения S=’,S);

WRITELN (‘значение функции F=’,F:8:4);

Розглянуті оператори дозволяють програмувати лінійний алгоритм та вирішувати задачі лінійного алгоритму.

2.2 Приклади розробки програм лінійного алгоритму

1. Скласти програму обчислення значення многочлена прямим алгоритмом і за схемою Горнера при х=0,25

y1=3x4+2x2+x+7

y2=(((3x+0)x+2)x+1)x+7

PROGRAM L1;

CONST

X=0.25;

VAR

Y1,Y2:REAL;

BEGIN

Y1:=3*EXP(4*LN(X))+2*SQR(X)+X+7;

Y2:=(((3*X+0)*X+2)*X+1)*X+7;

WRITELN ( ‘значение Y1=’,Y1:6:3, ‘значение Y2=’,Y2:6:3)

END.

2. Скласти програму обчислення значення функції:

Програмування лінійних алгоритмів 8, 9, 10 клас , де х – дійсне число, а,с – цілі числа.

PROGRAM L2;

VAR

A,C:INTEGER; X,Y:REAL;

BEGIN

READLN (X,A,C);

Y:=SQRT(ABS(X-A*SQR(X)+C))/LN(ABS(X+EXP(4*LN(X))))–EXP(X-1);

WRITELN (‘значение функции Y=’,Y:10:4)

END.

3. Скласти програму обчислення періоду коливання маятника за формулою:

T=2p Програмування лінійних алгоритмів 8, 9, 10 клас ,

Де: g = 9,81м/с2 e = 0,21м

PROGRAM 1;

CONST

PI=3.14; G=9.81; L=0.21;

VAR

T:REAL;

BEGIN

T:=2*PI*SQRT(L/G);

WRITELN (‘период колебания маятника Т=’,T:10:4)

END.

4. Скласти програму обчислення об’єму циліндра, площі його бокової та повної поверховості за формулами:

V = pR2H; Sбок = 2pRH; S= 2pRH+2pR, якщо задані R тa H.

PROGRAM P1;

CONST

PI=3.14;

VAR

R,H,V,SB,SP:REAL;

BEGIN

V:=PI*SQR(R)*H;

SB:=2*PI*R*H;

SP:=2*PI*R*H+2*PI*R;

WRITELN (‘объём цилиндра V=’,V:8:3);

WRITELN (‘площадь боковой поверхности S1=’,S1:8:3)

WRITELN (‘площадь полной поверхности S2=’,S2:8:3)

END.

Замовити лабороторну роботу, презентацію, практичну роботу

    Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
    УкраїнаЄвропаАмерикаАзія