Творчі роботи з охорони праці на замовлення

Підготовка фахівців високого рівня потребує ґрунтовного вивчення дисципліни «Основи охорони праці». Якісна дослідницька робота передбачає використання цілої сукупності специфічних прийомів, засобів та інструментів наукового аналізу, які детально розробляються у вигляді методики конкретного дослідження.

Наукові студентські дослідження здійснюються шляхом виконання творчої роботи, що є важливим засобом розвитку у студентів навичок самостійної наукової творчої праці, кращого засвоєння теоретичного матеріалу.

Творча робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Творча робота є закономірним підсумком теоретичної, науково-практичної роботи студента протягом певного періоду навчання. В результаті наукового дослідження студент за власним вибором поглиблює певні проблеми безпеки, які відповідають його науковим інтересам і наближають його до майбутньої практичної діяльності.

В процесі написання творчої роботи студент виявляє своє вміння відбирати, систематизувати і творчо осмислювати матеріали, працювати із спеціальною літературою, робити правильні і обґрунтовані висновки, знаходити в них головне, формулювати та логічно викладати свої думки.

Оскільки творча робота є самостійною, творчою науковою працею, то вона є обов’язковою для написання всіма студентами, які вивчають дисципліну «Основи охорони праці».

Виконання письмової роботи сприяє поглибленому вивченню навчального предмету студентами і є однією з важливих форм перевірки їх знань.

Написання творчої роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни «Основи охорони праці». Творча робота є самостійним науково-практичним дослідженням студента, яке дає змогу викладачу оцінити якість знань студента та його вміння застосовувати їх на практиці. Для написання творчої роботи студенту необхідно вивчити законодавчі, методичні, інструктивні матеріали та літературні джерела з обраної теми.

Студенти обирають теми творчих робіт із запропонованого викладачем списку тем. Вони також можуть самостійно пропонувати чи обирати тему у межах визначеної для творчої роботи дисципліни та зазначених викладачем напрямів.

Тема творчої роботи обирається на підставі вивченого матеріалу. Студент подає заяву на ім’я викладача кафедри, який викладає дисципліну «Основи охорони праці» з чітко сформульованою назвою теми творчої роботи.

Роль викладача полягає у консультаціях щодо точного формулювання теми та пошуку бібліографії. Тема творчої роботи закріпляється за студентом. Зміна затвердженої теми творчої роботи допускається лише як виняток при наявності поважних причин.

Творча робота має бути захищена за тиждень до початку екзаменаційно-залікової сесії. Студент здає творчу роботу викладачу у роздрукованому та електронному вигляді. На кожну письмову роботу викладач кафедри дає рецензію. Оцінювання творчої роботи відбувається у вигляді відкритого захисту роботи у присутності навчальної групи.

Замовити творчу роботу з охорони праці

    Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
    УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія